Általános Szerződési Feltételek

PREAMBULUM

 

Az általános szerződési feltételek (a későbbiekben mint „ÁSZF”) tartalmazza a Gasztroeszközök Kft. (későbbiekben mint „Eladó”) és annak weboldalán – a https://www.gasztroeszkozok.hu -n és az aldomainjein  – keresztül nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő „Vevő” – együttesen „Felek” – jogait valamint kötelezettségeit.

A weboldal adatkezelési tájékoztatója folyamatosan a következő oldalon érhető el:

https://www.gasztroeszkozok.hu/aszf/

 

IMPRESSZUM

A SZOLGÁLTATÓ/ELADÓ ADATAI:

 

Az Eladó neve: Gasztroeszközök Kft.

Az Eladó székhelye valamint a panaszügyintézés helye : 2837. Vértesszőlős, Sport utca 10.

Az Eladó elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@gasztroeszkozok.hu 

Képviselő: Klupács András

Az Eladó telefonos elérhetősége: +36/70/267-1640

Adószáma: 27772980-2-11

Cégjegyzékszáma: Cg.11-09-029445

Nyilvántartásba bejegyző hatóság neve: Tatabányai Törvényszék Cégbírósága

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely szolgáltató adatai:

Neve: Mile Informatika Kft.

Címe:  2837. Vértesszőlős Sánc u 2.

E-mail címe: tamas@mile.hu
Ügyfélszolgálat (munkanap 9.00-16.30-ig): 06 34 579-010

ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:

 

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A jogszabályok által engedett kereteken belül, jelen Szabályzatot az Eladó indokolt és előre nem látható okból jogosult egyoldalúan, a jövőben módosítani. A módosításokat az Eladó

azok hatályba lépése előtt 7 (hét) nappal a weboldalakon közzéteszi, de a módosítások nem érintik a már megkötött szerződéseket.

A Szerződésre a további jogszabályok vonatkoznak:

 1. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
 2. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 3. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról

45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól    

19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

 1. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
 2. évi CXX. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

A fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet

Jelen ÁSZF a Ptk. szerint fogyasztónak minősülő vásárlókra és a fogyasztónak nem minősülő vásárlókra (céges megrendelőkre) vonatkozó rendeleteket is tartalmaz, ezért arra kérjük a Vevőt, hogy kizárólag a rá vonatkozó rendeleteket vegye figyelembe.

Az Eladó nem kötelezhető szerződéskötésre olyan Vevővel aki kimondottan nagykonyhai, vendéglátó ipari egységekben történő használatra tervezett illetve gyártott – háztartásokban nem használt – terméket kíván nem céges, hanem fogyasztói minőségben megvásárolni.

Figyelem! A vásárlás során fogyasztónak csakis az a természetes személy minősül, aki szakmája, önálló foglalkozása, illetve üzleti tevékenysége körén kívül jár el a termék megvásárlásakor, ami egyúttal azt jelenti hogy a terméket/eszközt csak és kizárólag magánhasználatra – háztartásban és nem vendéglátó ipari, vagy egyéb üzleti, ipari egységben lévő üzemi felhasználásra – vásárolja meg. Másként fogalmazva fogyasztónak az a természetes személy minősül, aki olyan célból jár el, amely kívül esik kereskedelmi, ipari, kézműipari vagy szakmai tevékenysége körén.

Fogyasztónak nem minősülő vevőinknek is biztosítjuk az irányadó jogszabályok szerinti jogokat, viszont nem biztosítjuk számukra azokat a jogokat melyeket a fogyasztói szerződésekre irányadó, eltérést nem engedő jogi rendelkezések szerint a fogyasztónak minősülő vevőinknek biztosítunk.

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.

Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. 

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat az Eladó nem iktatja.

 VÁSÁRLÁS ÉS REGISZTRÁLÁS

 

 • A Vevő a weboldalon adott hozzájáruló nyilatkozatával, kijelenti hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, és az adatkezelésekhez hozzájárul.
 • A Vevő a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés érvénytelen. Az Eladó a jogszabályok által megengedett mértékig kizárja felelősségét, amennyiben a Vevő más nevében, más személy adataival veszi igénybe a szolgáltatásait.
 • Az Eladót a Vevő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási problémáért, valamint egyéb problémáért semminemű felelősség nem
 • Az Eladót nem terheli felelősség akkor sem, ha a Vevő a szükséges jelszavát nem tudja megadni, elhagyja vagy az illetéktelenek számára, bármely nem az Eladónak felróható okból elérhetővé válik.

 A MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

 Az árak forintban értendők, tartalmazzák a 27%-os áfát, de nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Erről lejjebb adunk részletes tájékoztatást. Külön csomagolási költséget nem számítunk fel. Nem zárható ki annak a lehetősége, hogy üzletpolitikai okból az Eladó az árakat módosítsa. Az árak módosítása nem terjed ki a már megkötött szerződésekre.

Amennyiben Eladó az árat hibásan tüntette fel a weboldalon,  – minden gondossága ellenére – és megrendelés érkezett a termékre vagy akár a visszaigazolás lett elküldve a Vevőnek, úgy az ÁSZF „Eljárás hibás ár” pontja alapján jár el az Eladó.

Eljárás hibás ár esetén:

Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül:

0 Ft-os ár,

kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár (pl.: 10.000 Ft-os termék esetén a 20 %-os kedvezmény feltüntetése mellett 5000 Ft-ért kínált termék).

Hibás ár feltüntetése esetén Eladó felajánlja a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Vevő eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

 • A webáruházban az Eladó feltünteti a termék nevét, leírását, a általában termékekről képet jelenít meg. Minden gyártó folyamatosan fejleszti termékeit, így a termékek leírásánál megjelenített képek illusztrációként szerepelnek és esetenként kis mértékben eltérhetnek a valóságostól. Természetesen ezek az eltérések műszaki paramétereket nem érintenek. Az említett, lehetséges esztétikai eltérésekért – melyek a webáruházban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete között adódhatnak-, nem vállalunk felelősséget.
 • Azokban a nagyon ritka esetekben, amikor a megrendelés leadását, illetőleg a vételár átutalását követően derül ki, hogy a megrendelt termék gyártása megszűnt, vagy annak a jelen ÁSZF szerinti határidőn belüli átadása az Eladó felelősségi körén kívül eső okból nem lehetséges, természetesen felvesszük a Vevővel a kapcsolatot, és döntése értelmében visszaadjuk számára az általa kifizetett összeget.

A RENDELÉS MENETE – A HONLAP HASZNÁLATA

A Vevő a regisztrációját követően bejelentkezik a webáruházba vagy regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást.

A Termék kiválasztása

A honlapon szereplő termékkategóriákra kattintva választhatja ki a kívánt termékcsaládot, és ezen belül az egyes termékeket. Az egyes termékekre kattintva találja a termék fotóját, cikkszámát, pontos leírását, árát. A Vevőnek vásárlás esetén a honlapon szereplő árat kell megfizetnie ÁFÁ-val együtt. A fényképeken látható esetleges kiegészítők, dekorációs elemek nem részei a terméknek, kivéve ha az a termékleírásban külön feltüntetésre kerül.

A Vevő a megvásárolni kívánt termékek darabszámát beállítja.

Kosárba helyezés

A Vevő a „Kosárba teszem” gomb megnyomásával kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Ezzel a Vevőnek vásárlási- vagy fizetési kötelezettsége nem keletkezik, mivel a kosárba helyezés nem minősül ajánlattételnek. A Vevő bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „Bevásárlókosár” ikonra kattintva. A Kosár tartalma a megrendelés véglegesítéséig – a „Megrendelés elküldése” gomb megnyomásáig – szabadon módosítható, a kosárból tetszés szerinti termékek eltávolíthatóak, a kosárba tetszés szerint újabb termékek helyezhetőek.

Ha a Vevő további terméket szeretne kosárba helyezni, kiválasztja a „Vásárlás folytatása” gombot. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A „törlés / kuka” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát.

A Kosár megtekintése

A weboldal használata során a Vevő a honlap jobb felső részén található „Kosár megtekintése” ikonra kattintva bármikor ellenőrizheti a kosár tartalmát. Itt lehetősége van a kiválasztott termékeket eltávolítani a kosárból, illetve a termék darabszámát megváltoztatni. A rendszer a „Kosár frissítése” gomb megnyomását követően megjeleníti az Ön által megváltoztatott adatoknak megfelelő információkat, ideértve a kosárba tett termékek árát is.
Amennyiben a Vevő nem kíván további termékeket kiválasztani és a kosárba helyezni, úgy a  „Tovább a pénztárhoz” gomb megnyomásával arra az oldalra jut, ahol kiválasztja a számlázási és szállítási címet, majd a szállítási/fizetési módot.

A rendelés véglegesítése (ajánlattétel)

Amennyiben a Vevő meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel a Vevő által megrendelni kívánt termékeknek, valamint az adatai helyesen szerepelnek, úgy a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva zárhatja le megrendelését. A honlapon közölt információk nem minősülnek az Eladó részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén a Vevő minősül ajánlattevőnek. 

A Vevő a „Megrendelés elküldése”  gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Eladó jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget von maga után. A Vevőt az ajánlata 48 órás időtartamban köti. Amennyiben a Vevő ajánlatát a jelen általános szerződési feltételek szerint 48 órán belül nem igazolja vissza az Eladó, Vevő mentesül az ajánlati kötöttsége alól. A megrendelés gomb megnyomásával fizetési kötelezettsége keletkezik a Vevőnek.

Adatbeviteli hibák javítása: a megrendelés során mindvégig lehetőség van a kosár tartalmának megtekintésére, illetve módosítására, amennyiben a kosár nem a kívánt mennyiséget tartalmazza, úgy a mennyiség mezőbe a Vevő be tudja írni a rendelni kívánt mennyiség darabszámát, majd megnyomja a „frissítés/kosár frissítése” gombot. Amennyiben törölni kívánja a Vevő a kosárban található termékeket, akkor a „kuka” / „törlés” ikonra kattint.

A FIZETÉSI MÓDOK

 • Fizetés előre utalással: a Vevő a vételárat átutalja az Eladó bankszámlájára, a megrendelt termékek ezt követően vehetők át vagy kerülnek kiszállításra. Az átutaláshoz szükséges adatok: Kedvezményezett bankja: Kedvezményezett neve: Adószám: Cégjegyzékszám: Kedvezményezett számlaszáma:

SZÁLLÍTÁSI MÓDOK  – SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGEK

A szállítási költségekről részletesen a mindenkori szállítási feltételekben tájékozódhat ezen az oldalon: https://www.gasztroeszkozok.hu/szallitasi-fizetesi-es-szerviz-informaciok/  A szállítási költségek az ott meghatározottak szerint kerülnek kiszámlázásra.

Webáruházunkban megvásárolt termékeket kérheti házhoz szállítással vagy – a nagyobb méretű termékek kivételével – személyes átvétellel is. A csomagok kézbesítéséről előzetesen értesítést küldünk, a kiszállítást megbízott partnereink végzik munkanapokon 8-17 óra közötti időszakban. A futárszolgálat kétszeri kézbesítést kísérel meg, az át nem vett csomagok szállítási költségét a kénytelenek vagyunk a megrendelőre terhelni. Lehetőség van arra is hogy a megrendelt termékeket cégünk saját gépjárművel szállítsa ki a megadott címre. Megrendelés után minden esetben tájékoztatjuk a Vevőt a számára legkedvezőbb szállítási díjról! A szállítási díjak pontos ismeretében a Vevő eldöntheti melyik szállítási módot választja.

A fogyasztónak minősülő Vevő és céges Vásárló is kötelesek meggyőződni arról, hogy a kiszállított termék minősége és mennyisége megfelelő-e. Ezért a csomagot és annak tartalmát köteles a Vevő a kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni. Amennyiben a csomag külső részén jelentős sérülést lát a Vevő, ebben az esetben köteles a Vevő megtagadni a csomag átvételét és a futárral jegyzőkönyvet felvetetni valamint az Eladónak az esetet e-mail vagy telefonhívás útján jelezni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt ebben az esetben az Eladó a fogyasztónak minősülő Vevőktől és nem fogyasztó Vevőktől később semmilyen körülmények között nem fogad el.

A fizetendő végösszeget a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél tartalmazza. A fogyasztónak minősülő felhasználóknak biztosított 14 napon belüli, indokolás nélküli elállási jogról szóló tájékoztató jelen ÁSZF-ben lejjebb részletezésre kerül.

A Vevő e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő az Eladóhoz, illetve a Vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Az Eladó kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert a Vevő rossz e-mail címet adott meg, vagy a Vevő e-mail fiókjához tartozó tárhely egyéb hibája miatt nem tud üzeneteket

A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉS

 A megrendelések feldolgozása munkanapokon, 8.00 – 16.00 óra között történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra. Az Eladó ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.

A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától számított legfeljebb 60 nap. Az Eladó késedelme esetén a Vevő jogosult póthatáridőt tűzni. Ha az Eladó a póthatáridőn belül nem teljesít, a Vevő jogosult a szerződéstől elállni.

A Vevő póthatáridő tűzése nélkül is jogosult a szerződéstől elállni, ha a) az Eladó a szerződés teljesítését megtagadta; vagy b) a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben – és nem máskor – kellett volna teljesíteni.

Ha az Eladó a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék/áru nem áll rendelkezésére, köteles erről a Vevőt haladéktalanul értesíteni, és a Vevő által már kifizetett összeget haladéktalanul de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. A szerződések teljesítése során és az elállási jog gyakorlása során is a Vevő köteles jóhiszeműen eljárni és együttműködni az Eladóval.

Tulajdonjogi kikötés:Ha a Vevő korábban már úgy rendelt terméket, hogy azt a kiszállítás során nem vette át – itt nem számít azt az esetet, amikor elállási jogával élt – vagy a Termék nem kereste jelzéssel érkezett vissza az Eladóhoz, az Eladó a megrendelés teljesítését a vételár és a szállítási költségek előre történő kifizetéséhez  köti.

Az Eladó visszatarthatja a Termék átadását, ameddig nem győződik meg arról, hogy a Termék árának kifizetése sikeresen megtörtént az elektronikus fizetéssel. Ez igaz abban az esetben is ha az átutalással fizetett termék esetén a Vevő a tagállama szerinti pénznemben utalja el a vételárat és az átváltás, valamint a banki jutalékok,  egyéb költségek miatt az Eladó nem kapja meg teljes mértékben a vételár valamint a szállítási díj összegét. Amennyiben a Termék ára nem került teljes egészében kifizetésre, az Eladó a vételár kiegészítésére szólíthatja fel a Vevőt.

Az adásvételi szerződés alapján az Eladó a termék tulajdonjogának átruházására, a Vevő pedig a vételár megfizetésére és a termék átvételére köteles. Abban az esetben amikor az Eladó vállalja a termék Vevőhöz történő eljuttatását, a kárveszély akkor száll át a Vevőre, amikor a Vevő vagy az általa kijelölt harmadik személy birtokba veszi a terméket.

Abban az esetben ha a fuvarozót a Vevő bízta meg, a kárveszély a fuvarozónak történő átadáskor száll át a Vevőre.

Az Eladó nem különbözteti meg a webáruház használatával Magyarország területén és az azon kívül az Európai Unió területén belüli Vevőket. A jelen ÁSZF eltérő rendelkezése hiányában az Eladó Magyarország területén biztosítja a megrendelt termékek kiszállítását/átvételét. A Magyarországon kívüli vásárlásra is jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak.

A kommunikáció és a vásárlás nyelve elsősorban a magyar nyelv, az Eladó nem köteles a Vásárló tagállami szerinti nyelven kommunikálni a Vevővel.

Az Eladó nem köteles megfeleljen a Vevő tagállama szerinti nemzeti jogban az érintett termékkel kapcsolatban meghatározott szerződésen kívüli követelményeknek, vagy hogy tájékoztassa a Vevőt ezekről a követelményekről.

Az Eladó eltérő rendelkezése hiányában Magyarországi ÁFÁ-t alkalmazza minden termék esetében. Az Eladó a termék átadása érdekében a magyar Vevőket megillető átadási lehetőségeket biztosítja a nem magyarországi Vevőknek is. Amennyiben a Vevő az ÁSZF szerint választhatja a termék személyes átvételét az Eladónál, ezzel élhet a nem magyarországi Vevő is.

FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ VEVŐ ELÁLLÁSI JOGA

 

 • Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. A termék visszaküldésének költségét azonban ilyen esetben a fogyasztónak kell viselnie, az Eladó nem vállalja e költség viselését.
 • Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi, de a Fogyasztó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.
 • Amennyiben Fogyasztó élni szeretne elállási jogával, elállási nyilatkozatát megteheti az Eladó elérhetőségeinek valamelyikén írásban. A lent látható elállási nyilatkozat minta segítségével is lehetséges, írásban, telefonon, vagy akár személyesen. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el az Eladó. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza a Vevő az Eladó részére, a saját költségén, vagy kérheti az Eladót, hogy küldjön futárt, de ez esetben a normál kiszállási díj 140 %-a a szállítás díja.
 • A Vevőnek kötelessége, a terméket megfelelően, gondosan becsomagolni a visszaküldés alkalmával. A termék nem megfelelő becsomagolásából eredő termék-károkért a Gasztroeszközök Kft. nem vállal felelősséget. A Vevő köteles a terméket/eket késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés az Eladó részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy az Eladó székhelyén leadni.
 • Az Eladó a termék visszaérkezését/vagy az elállási nyilatkozat megérkezését követően az irányadó jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a vételárként eredetileg kifizetett összeget a Vevő részére, ideértve a kiszállítás díját is. A visszaküldés költségét, ami az indokolás nélküli elállási jog gyakorlásával összefüggésben merül fel a Vevőnek kell állnia.
 • A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, a visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli. Utánvéttel fizetett ellenértéket kizárólag átutalás útján térítünk

Az elállási jogot az alábbi nyilatkozatminta felhasználásával is lehet gyakorolni:

Elállási nyilatkozatminta:

Címzett: Gasztroeszközök Kft. 2837. Vértesszőlős, Sport utca 10.

Alulírott kijelentem, hogy gyakorolom elállási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés kapcsán:

A termék megjelölése:  – értelemszerűen kitöltendő

Szerződéskötés időpontja: – értelemszerűen kitöltendő

Vevő(k) neve: – értelemszerűen kitöltendő

Vevő(k) címe: – értelemszerűen kitöltendő

Vevő(k) aláírása, papíralapú üzenet esetén:

Keltezés:  – értelemszerűen kitöltendő

A visszatérítendő összeget az Eladó mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy a Vevő bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte.

Az elállási jog, ahogy fentebb jeleztük, csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Vevőket illeti meg. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el és ilyen minőségben vásárolta meg a terméket.

FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ VEVŐINKRE AZ IRÁNYADÓ JÓTÁLLÁS

Az alábbiakban a kötelező jótállás szabályait ismertetjük, a jogszabályi minta-tájékoztatást alapul véve.

 • Milyen esetben élhet fogyasztó a jótállási jogával?

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a Szolgáltató jótállásra köteles, ha a felhasználó fogyasztónak minősül.

 • Felhasználót milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

A 2021. január 01. napjától kötött fogyasztói szerződéseknél a 10 ezer forintot elérő, de 100 ezer forintot meg nem haladó eladási árú berendezésekre a jótállás időtartama egy év, továbbá a 100 ezer forintot meghaladó, de 250 ezer forintot meg nem haladó eladási ár esetében kettő, és a 250 ezer forint eladási ár feletti berendezésekre pedig három év . A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik, azonban amennyiben a berendezés üzembe helyeztetésére az átadást követő hat hónapon túl kerül sor, a határidő az átadás napjával kezdődik. ( A 2021. január 01-jét megelőzően kötött fogyasztói szerződések keretében a 10 ezer forintot meghaladó eladási árú berendezéseinkre csak egy év kötelező jótállás vonatkozik.)

Jótállási igénye alapján a jogosult választása szerint kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek – másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének lehetőleg 15 napon belül nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A kijavítást vagy kicserélést – a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni, törekedve arra, hogy a kijavítás, kicserélés legfeljebb 15 napon belül megtörténjen, illetve ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama meghaladja a tizenöt napot, tájékoztatjuk a fogyasztót a kijavítás vagy kicserélés várható időtartamáról. A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

A termékre irányadó kötelező jótállás határideje (1-2-3 év, eladási ár függvényében) jogvesztő, a termék kijavítása esetén azonban a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a terméket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

Amennyiben a berendezés első alkalommal történő javítása során megállapítja a Szolgáltató, miszerint az nem javítható, akkor a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában nyolc napon belül kicseréli a berendezést, illetve ha a csere nem lehetséges, visszatéríti annak a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton vagy nyugtán feltüntetett vételárát a fogyasztó részére. Amennyiben a Szolgáltató érdekkörébe eső, számára felróható ok miatt a kijavításra a kijavítási igény közlésétől számított harminc napon belül nem kerül sor, és a fogyasztó eltérően nem rendelkezik, úgy a Forgalmazó biztosítja a berendezés nyolc napon belüli cseréjét (és ezt a Felek dokumentálják), vagy ha cserére nincs lehetőség, akkor a számlán vagy a nyugtán feltüntetett vételár visszatérítésére jogosult a fogyasztó (szintén 8 napon belül).

A Szolgáltató a kijavítás idejére a fogyasztónak csere-berendezés használatát biztosíthatja a felek egyeztetése alapján (pl. ha a fogyasztó otthonában kell a javítást kivitelezni, de a fogyasztó tervezetten huzamosabb ideig távol van, vagy a javításhoz szükséges alkatrész beszerzése és a javítás kivitelezése időtartamára, stb.) A rögzített bekötésű, illetve a tíz kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható berendezést az irányadó jogszabálynak megfelelően az üzemeltetés helyén javítjuk.

Amennyiben a kötelező jótállási határidőn belül a berendezés három alkalommal történő kijavítást követően ismételten meghibásodik, és a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és nem kívánja a terméket kijavítani vagy kijavíttatni, akkor a berendezést nyolc napon belül kicseréljük. Amennyiben a kicserélésre nincs mód, a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton vagy nyugtán feltüntetett vételárat 8 napon belül visszatérítjük.

 • Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett (pl. nem rendeltetésszerű használat, szakszerűtlen karbantartás miatt). A fogyasztó ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont fogyasztót a jótállásból fakadó jogok a termék-és kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Szolgáltató nem tartozik jótállással a jótállási időn túl a természetes elhasználódásból/avulásból származó károkért.

Szolgáltató nem tartozik továbbá szavatossággal, illetve jótállással az olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan használatból, kezelésből, nem rendeltetésszerű igénybevételből, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából, karbantartásának elmulasztásából keletkeztek.

Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza (és nem áll fenn a jótállási igény érvényesítésének kizáró oka (pl. szakszerűtlen beüzemelés, rendeltetésellenes használat, stb.).

NEM FOGYASZTÓ VÁSÁRLÓINKNAK BIZTOSÍTOTT KELLÉKSZAVATOSSÁGI FELTÉTELEK

 

Amennyiben a Vevő az Eladó által értékesített termékekre a Ptk. szerint irányadó egy év kellékszavatossági időn belül jelent be olyan minőségi kifogást, amikor az adott meghibásodás oka rendeltetésszerű használat mellett következett be vagyis a Vevő álláspontja, hogy gyári hibáról van szó, akkor a Felek eltérő megállapodás hiányában a következők szerint járnak el:

 • a 80 kg-ot meg nem haladó össztömegű berendezést a Vevő – az Eladóval történt előzetes egyeztetést követően – a saját költségére köteles az Eladó szervizébe eljuttatni,
 • a 80 kg feletti össztömegű berendezések esetében köteles a Vevő megelőlegezni az Eladó szakemberének helyszínre történő kiszállási díját valamint a megtett kilométer költségét.
 • Mindkét esetben irányadó, hogy amennyiben az Eladó általi bevizsgálás megállapítja, hogy a meghibásodást nem rendeltetésellenes használat okozta, hanem a rendeltetésszerű használat során fellépő meghibásodás oka valóban gyári hiba, akkor az Eladó később megtéríti a Vevő részére a szervizbe szállítás, illetőleg visszatéríti a helyszínre kiszállás díját.
 • Az Eladó olyan jellegű meghibásodásoknál is vállal szerviz szolgáltatást, javítást, melyek a vásárlást követő egy éven túl jelentkeztek, és olyan meghibásodásoknál is, melyek oka a szakszerűtlen kezelés. A munkadíj 10.000 Ft + ÁFA / óra (de minimum 10.000 Ft + ÁFA), az alkatrészek ára eltérő, arról az Eladó egyeztet a Vevővel minden A kiszállási díjat 100 Ft + ÁFA / megtett kilométer, távolságtól függetlenül minimum 5.000 Ft+ÁFA

A Kellékszavatosságról szóló tájékoztató fogyasztónak minősülő vásárlók részére.

A 45/2014-es Kormányrendelet minta-tájékoztatója.
 • Milyen esetben élhet a kellékszavatossági jogával?

Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

 • Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?

Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az áttérés indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

 • Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét?

Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

 • Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 • Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

A Termékszavatosságról szóló tájékoztató fogyasztónak minősülő vásárlók részére

 A 45/2014-es Kormányrendelet minta-tájékoztatója.
 • Milyen esetben élhet Felhasználó a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 • Milyen jogok illetik meg Felhasználót termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

 • Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 • Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

 • Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése  esetén Felhasználónak kell bizonyítania.

 • A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

FONTOS! Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igény a gyártóval szemben érvényesíthető.

A SZAVATOSSÁGI IGÉNY ESETÉN TÖRTÉNŐ ELJÁRÁS

A Vevő kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása számlával, vagy akár csak nyugtával.

 • A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik. Fogyasztónak nem minősülő vásárlóink részére eladott termékeinkre a Ptk. szerinti egy év kellékszavatosság vonatkozik. Fogyasztók esetében ettől eltérően kettő év a kellékszavatosság.
 • Az Eladó a Vevő nála bejelentett szavatossági vagy kötelező jótállási igényéről jegyzőkönyvet vesz fel, melynek másolatát, igazolható módon a Vevő rendelkezésére bocsátjuk. Ugyanez vonatkozik a nem fogyasztónak minősülő vásárlóinkra.
 • Az Eladó a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni, ha a vásárló fogyasztó
 • Ha az Eladó a Vevő szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, az álláspontjáról, öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a Vevőt.
 • Az Eladónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze, ha a vásárló fogyasztó.

FELELŐSSÉGET KIZÁRÓ ESETEK JÓTÁLLÁSI ÉS SZAVATOSSÁGI IGÉNYEKKEL KAPCSOLATBAN MINDEN VEVŐ ESETÉN

 • Nem tartozik felelősségi körünkbe, ha a károk baleset, vagy helytelen, szakszerűtlen használat vagy pedig ezek bármelyik kombinációja, rongálás, elektromos túlfeszültség, vagy vis major (többek között villámlás, vagy egyéb időjárási körülmény) következtében keletkeztek. Ha a hiba oka helytelen vagy nem megfelelő, szakszerűtlen karbantartás miatt vagy az Eladó engedélye nélküli átalakítás miatt állt elő, ez szintén kizárhatja a kellékszavatossági, vagy jótállási felelősségünket.
 • Nem tartozik felelősségi körünkbe ha a hiba oka nem rendeltetésszerű használat miatt vagy más termékkel együtt történő használat során lépett fel és a termékek együttes használata bármilyen sérüléssel vagy kárral járt, vagy a meghibásodás oka a közműhálózat hibája volt.
 • A normál használat során bekövetkező elhasználódás (például kapcsolók, fogaskerekek, fűtőbetétek, és egyéb kopó-fogyó alkatrészek) miatti és a nem engedélyezett javításból adódó hibákra szintén kizárjuk felelősségünket.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

 •  Az Eladó és Vevő vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni
 • Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, és érvényesíthetőségét nem érinti.
 • Az Eladó kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.
 • Ha az Eladó a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy az Eladó egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés pontos betartásához.

PANASZKEZELÉS RENDJE

Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen.

Ha panasszal él, akkor az eljárás a következő: Az Eladó a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint megoldja. Ha a Vevő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az Eladó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a Vevőnek. Az írásbeli panaszt az Eladó 30 napon belül írásban, megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi az Eladó, és azokat amennyiben fogyasztónak minősülő vásárló panaszáról van szó, az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra – a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben a fővárosi és megyei kormányhivatal, illetőleg a Pest Megyei Kormányhivatal jár el.

A hivatalok elérhetőségei: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek

 • A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy az Eladó kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel
 • Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed
 • Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését. A kérelemnek tartalmaznia kell a következőket:

 1. a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
 2. a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
 3. ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
 4. a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,
 5. a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
 6. a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését
 7. a testület döntésére irányuló indítványt,
 8. a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el:

http://www.bekeltetes.hu
A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el:
https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Baranya Megyei Békéltető Testület
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefonszám: 06-72-507-154
Fax: 06-72-507-152
E-mail: abeck@pbkik.humbonyar@pbkik.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523
Fax: 06-76-501-538
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu
Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszám: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976
E-mail: eva.toth@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870
Fax: 06-46-501-099
E-mail: bekeltetes@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. 99. I. em. 111.
Telefonszám: 06-1-488-2131
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
Honlap: bekeltet.bkik.hu

Csongrád-Csanád Megyei Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszám: 06-62-554-250/118
Fax: 06-62-426-149
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszám:06-22-510-310
Fax: 06-22-510-312
E-mail: fmkik@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszám: 06-96-520-217
Fax: 06-96-520-218
E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszám: 06-52-500-710
Fax: 06-52-500-720
E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Telefonszám: 06-36-429-612
Fax: 06-36-323-615
E-mail: hkik@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.
Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570
Fax: 06-56-510-628
E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszám: 06-34-513-027
Fax: 06-34-316-259
E-mail: szilvi@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.
Telefonszám: 06-32-520-860
Fax: 06-32-520-862
E-mail: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület
Cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2.
Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81
Telefonszám: 06-1-792-7881
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap: http://panaszrendezes.hu/

Somogy Megyei Békéltető Testület
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.
Telefonszám: 06-82-501-026
Fax: 06-82-501-046
E-mail: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszám: 06-42-311-544
Fax: 06-42-311-750
E-mail: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet
Telefonszám: 06-74-411-661
Fax: 06-74-411-456
E-mail: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület
Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszám: 06-94-312-356
Fax: 06-94-316-936
E-mail: vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 115-116.
Telefonszám: +36-88-814-121 
Fax: 06-88-412-150
E-mail: info@bekeltetesveszprem.hu

Zala Megyei Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
Telefonszám: 06-92-550-513
Fax: 06-92-550-525
E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

ONLINE VITARENDEZÉSI PLATFORM

Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét. A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

Az online vitarendezési platform itt érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

Amennyiben a Vevő nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a Vevőnek a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni. A pert keresetlevéllel kell megindítani, amelyben az alábbi információkat kell feltüntetni:

 • a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását;
 • az eljáró bíróságot;
 • az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak előadásával;
 • azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható;
 • a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet .

SZERZŐI JOGOK

 •  Mivel a gasztroeszkozok.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a gasztroeszkozok.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, más módon való felhasználása, feldolgozása és értékesítése a tulajdonos írásos hozzájárulása nélkül.
 • Felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén a Gasztroeszközök Kft-t kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként nettó 50.000 Ft, illetve szavanként nettó 15.000 Ft. Ön tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt.
 • A Gasztroeszközök Kft. fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

ADATVÉDELEM

 A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon:

https://www.gasztroeszkozok.hu/aszf/

Vértesszőlős, 2022. február 20.